Speerpunten Politiek

Advies van Regio Q4, namens de ondernemers, aan de politiek

Ondernemen en gemeentepolitiek zijn nauw met elkaar verbonden. Wij horen vaak van politici dat ondernemers richting de politiek onvoldoende van zich laten horen. Wij willen daar verandering in brengen. Om te beginnen door kenbaar te maken wat ondernemers belangrijk vinden. Daartoe heeft Regio Q4 onlangs een enquête uitgezet onder de 500 ondernemers die bij de diverse verenigingen zijn aangesloten en de rode draad van de antwoorden hebben wij samengevat in dit document.

Erken Regio Q4 als belangrijke gesprekspartner in de relatie tussen gemeenten en ondernemers in de regio
Regio Q4 staat voor de kracht van de regio. Regio Q4 is als initiatief van de ondernemingsverenigingen in Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en De Bilt een steeds belangrijker speler. Regio Q4 wil samen met stakeholders de beste plek in Nederland realiseren voor bedrijven om te ondernemen en voor mensen om te werken, te wonen en te ontspannen, alles met respect voor elkaar en de omgeving.

Het bestuur van Regio Q4 heeft regelmatig overleg met de wethouders Economische Zaken van de betrokken gemeentes en op ambtenarenniveau. Maar ook met gedeputeerden van de Provincie, van welke kant steeds meer belangstelling komt voor regionale samenwerkingsvormen.

Bevorder grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten onderling en met marktpartijen.
Elk van de 4 gemeenten binnen het gebied van Regio Q4 is feitelijk te klein om de toenemende invloed van omliggende steden het hoofd te bieden.  Maar gezamenlijk kunnen de gemeenten een collectieve agenda presenteren en daarmee de economische ontwikkelingen in de regio stimuleren.

Utrecht raakt bijvoorbeeld overvol, terwijl binnen Regio Q4 voldoende bedrijfsruimte beschikbaar is om de overloop op te nemen. Maar dat betekent dan wel dat de regio zich als een geheel moet presenteren. En dat niet ieder voor het eigen belang gaat. Versnippering leidt tot krachtverlies.

Bevorder Sociaal Ondernemen.
De Regio Q4 gemeenten zetten thans in op duurzaamheid en dat is een mooie zaak. Maar van People Planet Profit raakt People ondergewaardeerd. Juist hieraan moet aandacht worden besteed.

Regio Q4 is bezig met het opzetten van een initiatief volgens het format dat in Wijk bij Duurstede is toegepast www.werkbijduurstede.nl. Feitelijk een portaal om versnipperde informatie over stageplaatsen, vrijwilligerswerk, vakantiewerk en andere projecten op eenvoudige wijze zichtbaar te maken.

Het is van belang dat hier meer ruchtbaarheid aan wordt gegeven en alle inwoners in de Regio Q4 gemeenten van dit platform gebruik gaan maken zodra dit klaar is voor de regio. Financiële ondersteuning vanuit de gemeenten is daarvoor onontbeerlijk.

Bevorder bereikbaarheid van de regio
Bereikbaarheid van de regio is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling. Met name nu in en om Utrecht de bereikbaarheid een groter probleem begint te worden, is het aan de regio om soortgelijke problemen te vermijden en de bereikbaarheid hoog in het vaandel te houden.

Maar daarvoor is wel nodig dat alle betrokken partijen zoveel mogelijk hetzelfde geluid laten horen, zodat ook de financiers duidelijk weten waar de regio voor staat en waar de regio naar toe wil.

Bevorder een goed ondernemersklimaat
Stimulering van de regionale economie kan op diverse manieren. We noemen een aantal opties:

  • Ondernemersloket
    Dat is in Zeist een aantal jaren geleden opgezet en dat bevalt de ondernemers goed: korte lijnen met ambtenaren, geen ingewikkelde vergunningstrajecten, heldere communicatie. Dit initiatief verdient waar mogelijk navolging.
  • Regionaal inkopen
    Alle gemeenten hebben inmiddels een beleid ontwikkeld om zoveel mogelijk lokaal aan te besteden waar overheidsopdrachten kunnen worden uitgezet. Het is van groot belang dat dit wordt doorontwikkeld in regionaal verband, zodat niet alleen lokale overheden waar mogelijk opdrachten binnen de regio houden, maar ook ondernemers worden gestimuleerd om elkaar te vinden. Regio Q4 is hiermee al bezig door het ontwikkelen van een bedrijvenindex in overleg met de inkoopambtenaren van de gemeenten.

Regio met een smoel van belang bij herverdeling economische gelden
Speerpunt is de herverdeling van de economische gelden in de toekomst. Het is van belang dat regio’s met een duidelijke smoel – zoals Regio Q4 –kunnen beschikken over de economische middelen om de lokale economie te stimuleren. Bedenk dat het MKB nog steeds de grootste banenleverancier in Nederland is!

In juli 2017 is dit document verstuurd naar de politieke partijen van de gemeenten in de regio met het verzoek de wensen van de ondernemers mee te nemen in hun partijprogramma voor de verkiezingen in 2018.